Strona główna / Lokalne / ZOD ogłosił konkurs na stanowisko prezesa

ZOD ogłosił konkurs na stanowisko prezesa

Zakład Opieki Długoterminowej ogłosił konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

Kandydat na stanowisko Prezesa  przy ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

 1. wykształcenie wyższe, w tym uzyskane za granicą uznane w RP na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5 – letni okres doświadczenia zawodowego, w tym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy o świadczenie usług lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadać co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego
  z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. spełniać inne niż wymienione w lit. a-b wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności posiadać zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie naruszać ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego wynikających z przepisów prawa;
Nie może:
1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 1. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 2. być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 3. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej,
 4. prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;
Pożądane wymagania stawiane kandydatom:
1. wiedza w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
2. znajomość sektora ochrony zdrowia, w tym zasad kontraktowania usług z NFZ,
 1. znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 3. posiadanie cech osobowości takich jak: odporność na stres, kreatywność, samodzielność oraz innowacyjność, decyzyjność, umiejętność zarządzania pracownikami,
 4. doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego,
 5. znajomość zasad funkcjonowania spółki prawa handlowego.

  Osoba wybrana na Prezesa Spółki będzie miała przede wszystkim za zadanie:

 1. zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników,
 2. kreowanie rozwoju spółki, prowadzenie nowoczesnego podejścia do zarządzania sprzedażą,
 3. wyznaczenie celów i możliwości rozwoju spółki.
Zgłoszenia kandydatów
Do zgłoszenia kandydaci zobowiązani są dołączyć:
 1. życiorys (CV), list motywacyjny oraz podać dane kontaktowe,
 2. oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy, w szczególności odpisy dyplomów potwierdzające wymagane wykształcenie, świadectwa pracy lub oświadczenia o niezakończonych okresach pracy świadczące o wymaganym doświadczeniu zawodowym (odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata;
  w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów),
 3. podpisane przez kandydata oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia opublikowanego na stronie: www.zodfregata.swinoujscie.pl; BIP ZOD FREGATA sp. z o.o.,
 4. klauzulę informacyjną o warunkach przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia opublikowanego na stronie: www.zodfregata.swinoujscie.pl; BIP ZOD FREGATA sp. z o.o.,
 5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące kandydata, wystawione nie później niż na 60 dni przed datą upływu terminu zgłoszeń o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karnoskarbowych przeciw kandydatowi.
Informacje dodatkowe
 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu. W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania.
 2. Kandydaci mogą̨ zapoznać się̨ z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej: www.zodfregata.swinoujscie.pl.
Ponadto kandydaci mogą otrzymać do wglądu lub pocztą mailową następujące dokumenty:
 1. akt założycielski Spółki,
 2. regulamin organizacyjny,
 3. sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r.
 4. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 5. Kandydatom, po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zachowania poufności, będzie udostępniony wstępny projekt kontraktu menadżerskiego.
 6. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym: do dnia 24.08.2022r., do godz. 18:00, w siedzibie Spółki przy ul. Bydgoskiej 14, 72-600 Świnoujście.
  W przypadku przesłania ofert pocztą lub pocztą kurierską decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Spółki. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.
 7. Kandydaci wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą, o terminie której,
  w tym godzinie, zostaną poinformowani do dnia 31.08.2022 (e-mailem lub telefonicznie). Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, bez podawania uzasadnienia.
 8. Spółka nie zwraca kosztów ponoszonych przez kandydatów w związku z ich uczestnictwem
  w postępowaniu.
 9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Zobacz również

Międzyzdroje. Wszystkie kąpieliska są bezpieczne i stale kontrolowane

Na chwilę obecną w Międzyzdrojach nie ma skażeń naszych wód – Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.