Strona główna / Lokalne / Radni przyjęli uchwałę o nowej sieci szkół w naszym mieście

Radni przyjęli uchwałę o nowej sieci szkół w naszym mieście

Rada Miasta Świnoujście zdecydowaną większością głosów przyjęła podczas sesji nadzwyczajnej uchwały w w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Przedłożony projekt uchwały i zawarte w nim rozwiązania zostały w ostatecznym kształcie wypracowane przez zespół konsultacyjny do spraw reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Miasto Świnoujście, powołany zarządzeniem Nr 647/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 13 grudnia 2016 r.

W skład zespołu, oprócz zastępcy prezydenta ds. oświaty, naczelnika i pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście, weszli dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów, przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w Świnoujskiej oświacie, a także przedstawiciele wszystkich klubów radnych Miasta Świnoujście. Na spotkania byli także zapraszani,
w miarę potrzeb, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Uznając zasadę, że adresatami sieci szkół są przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pełną informacją o sieci szkół, modyfikowanej z związku ze zmianą ustroju szkolnego, członkowie zespołu odbyli 16 spotkań informacyjno – konsultacyjnych z rodzicami i nauczycielami, na których informowano o proponowanych zmianach i je konsultowano ze zgromadzonym gremium. Część uwag wniesionych przez rodziców, a także nauczycieli uwzględniono w ostatecznym projekcie sieci szkół.

Przy projektowaniu sieci szkół podstawowych kierowano się względami demograficznymi, względami bezpieczeństwa uczniów, a także obecną bazą lokalową dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów.

Zaproponowana z dniem 1 września 2017 r. sieć dostosowania szkół podstawowych Miasta Świnoujście do nowego ustroju szkolnego przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu,

  1. Narutowicza 10, prowadząca klasy Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Świnoujściu.

Zajęcia dydaktyczne klas młodszych odbywać się będą w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10, a klas gimnazjum i klas starszych szkoły podstawowej w budynku przy ul. Witosa 12. Uczniowie poszczególnych klas będą przypisani do jednego budynku w cyklu kształcenia i w roku szkolnym. Przemieszczać będą się w razie potrzeby tylko nauczyciele. Właściwa i sprawna organizacja pracy w tym zakresie jest zadaniem dyrektora szkoły. Zarówno uczniowie dotychczasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum osiągają bardzo dobre wyniki sportowe; w gimnazjum prowadzone są oddziały sportowe. W tej ośmioklasowej szkole podstawowej planowane są klasy z oddziałami sportowymi. Szkoła łącznie będzie dysponowała 3 salami gimnastycznymi, co znacznie ułatwi realizację planowanego profilu sportowego szkoły. Budynki oddalone są od siebie w linii prostej w odległości 890 m; jest to odległość, którą można pokonać w ciągu 15 min.

Dodatkowo Rada Miasta Świnoujście podjęła w dniu 9 lutego 2017 r. uchwałę, mocą której dzieci i młodzież szkolna realizująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ma uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Świnoujściu, z siedzibą

w Świnoujściu, ul. Białoruska 2, prowadząca klasy Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Orła Białego w Świnoujściu.

Zajęcia dydaktyczne klas młodszych odbywać się będą w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej 2, a klas gimnazjum i klas starszych szkoły podstawowej w budynku przy ul. Norweskiej 12; budynki szkół zlokalizowane są na sąsiednich ulicach w odległości ok. 50 m.

 

3) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza

w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Szkolna 1, prowadząca klasy Gimnazjum

Integracyjnego w Świnoujściu.

Z mocy art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 6 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60), z dniem 1 września 2017 r.

Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu, ul. Szkolna 1, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu i Gimnazjum Integracyjne w Świnoujściu, przekształci się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Szkolna 1.

 

4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Staszica 17, prowadząca klasy Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu.

Zajęcia dydaktyczne klas młodszych odbywać się będą w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staszica 17, a klas gimnazjum i klas starszych szkoły podstawowej w budynku przy ul. Kościuszki 11. Uczniowie poszczególnych klas będą przypisani do jednego budynku w cyklu kształcenia i w roku szkolnym. Przemieszczać będą się w razie potrzeby tylko nauczyciele. Właściwa i sprawna organizacja pracy w tym zakresie jest zadaniem dyrektora szkoły. Budynki szkół zlokalizowane są na sąsiednich ulicach w odległości ok. 80 m.

5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu,

  1. Sąsiedzka 13a.

Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty – zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz związków zawodowych – zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do zakresu, o którym mowa w art. 206 ust. 2 pkt 1,2 i 4 cytowanej wyżej ustawy oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego.

Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej

mieszkańców Świnoujścia, posiadanej bazy dydaktycznej – przystosowanej i rozgraniczającej grupy uczniów wiekowo oraz stosownie do nich wyposażonej.

Zespół konsultacyjny, o którym mowa wyżej, w pełnym składzie członków, w tym związków zawodowych, jednogłośnie przyjął ostateczną, zawartą w treści uchwały, propozycję projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na obszarze Gminy Miasto Świnoujście, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Na mocy niniejszej uchwały ustala się projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Giny Miasto Świnoujście, tj. określa się:

 

1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez

Gminę Miasto Świnoujście, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę

na obszarze Gminy Miasto Świnoujście prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić

dzieciom i młodzieży zamieszkującym na tym obszarze, realizację odpowiednio obowiązku

szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019

  1. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

 

2) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, które ulegają

przekształceniu w dniu 1 września 2017 roku, prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście prowadzonych przez inne organy, z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

 

3) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście, prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na tym obszarze realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty – zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz związków zawodowych – zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do zakresu o którym mowa w art. 213 ust. 2 pkt 1-3 cytowanej wyżej ustawy oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców Świnoujścia, posiadanej bazy dydaktycznej i oceny zapotrzebowania na szkoły danego typu.

Jednocześnie wskazują, że szkoły wykazane w załączniku nr 3 do uchwały są tylko projektem planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019 r., co daje możliwość zmiany tego planu poprzez zakładanie nowych szkół, ich przekształcanie, itp. – w przypadku gdy zmienią się warunki jego ustalania.

 

Zobacz również

Firmy w ING mogą skorzystać z innowacyjnej usługi – aplikacji eTerminal

ING wdrożył aplikację mobilną, która umożliwia przyjmowanie płatności zbliżeniowych na telefonie lub tablecie z systemem …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.