Połącz się z nami

WIADOMOŚCI

Wiceszef MSWiA: koszt remontów schronów szacowany jest na 2,7 mld zł

Opublikowano

w dniu

Foto: PAP/Leszek Szymański

Z danych, które uzyskaliśmy od wojewodów, wynika, że remonty budowli ochronnych kosztowałyby ok. 2,7 mld zł – zaznaczył w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że skala wydatków jest różna, w zależności od wielkości i zaludnienia województwa.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz w rozmowie z PAP odniósł się m.in. do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – jednego z najpilniejszych projektów, nad którym pracuje resort oraz do rozporządzenia MSWiA, które określi warunki techniczne, jakim mają odpowiadać budowle ochronne, w tym schrony. Przekazał, że po ponownej inwentaryzacji miejsc skatalogowanych w poprzedniej kadencji, stworzona zostanie profesjonalna aplikacja, która poprowadzi do najbliższego dostępnego schronu lub miejsca ukrycia.

Leśniakiewicz przyznał, że resort optuje, aby kwestię remontów i budowy nowych schronów oraz ukryć doraźnych koordynowały samorządy, którym należy zapewnić wsparcie finansowe.

Odniósł się także do sytuacji kadrowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz potrzeb zmian w ustawie o OSP.

Polska Agencja Prasowa: W piątek 22 marca szefowie MON i MSWiA przedstawili główne założenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zaledwie kilka dni później własny projekt ustawy o ochronie ludności złożyli posłowie PiS – jak mówią projekt konsultowany już z samorządami. Nie było lepiej wziąć ten projekt, który podobno zostawili na biurko szefa MSWiA, niż robić coś zupełnie od nowa?

Wiesław Leśniakiewicz: Historia pisania ustawy o ochronie ludności jest dość długa i jeszcze nigdy, z różnych przyczyn nie udało się jej uchwalić. Kiedy pełniłem służbę na stanowisku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, będąc jednocześnie Szefem Obrony Cywilnej Kraju, przygotowaliśmy projekt ustawy o ochronie ludności, funkcjonowanie ochrony ludności i obrony cywilnej również w stanach kwalifikowanych. Byliśmy już po uzgodnieniach międzyresortowych i nastąpił koniec kadencji. Z reguły tak się to kończyło. Wtedy był problem z uzyskaniem właściwych środków finansowych na realizację zapisanych w ustawie nowych zadań.

Dziwię się za to naszym poprzednikom, gdyż mimo że przygotowali projekt ustawy i mieli większość sejmową, nie procedowali tej ustawy, a zamknęli ją na jakimś etapie w szufladach. Trudno więc mówić o tym, że zostawili nam coś na biurku.

Poza tym nie zgadzaliśmy się z podejściem, które było prezentowane w przygotowywanym projekcie. W MSWiA wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej przyjęliśmy zasadę, że dotychczasowy porządek prawny określony m.in. w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, ustawie o stanie klęski żywiołowej czy ustawie o stanie wojennym i innych obowiązujących ustawach będzie nadal funkcjonował. Nasz projekt ustawy pokazuje zakresy zadań, które muszą zostać zrealizowane, określa organy, które będą odpowiadały za ochronę ludności i obronę cywilną i wprowadza dla tych organów określone zadania. Wskazuje również podmioty odpowiedzialne za realizację zadań i wiele innych obszarów istotnych dla zapewniania funkcjonowania obrony cywilnej w czasie wojny.

Opisując zadania wskazujemy jednocześnie organy administracji publicznej odpowiedzialne za ich realizację. Warto podkreślić, że zadania te obejmują zarówno przygotowanie do wystąpienia określonych zagrożeń, jak i zadania realizowane w trakcie i po ich wystąpieniu.

Realizacja tych zadań, a zwłaszcza reagowanie na sytuacje zagrożeń, powinna się odbywać począwszy od miejsca ich wystąpienia – tak więc w pierwszej kolejności powinien to być wójt, następnie starosta, wojewoda i minister spraw wewnętrznych. Jednocześnie wskazujemy, że to minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie odpowiadał za sferę przygotowania cywilnego na czas wojny, a z chwilą ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny pełniąc funkcję szefa obrony cywilnej kraju. Proponujemy podejście systemowe nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa ludności i mienia zarówno w czasie pokoju jak i wojny z uwzględnieniem potencjału służb, inspekcji, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych.

PAP: Czy pana zdaniem, jako byłego Szefa Obrony Cywilnej Kraju, nie będzie to wydłużenie pewnego łańcucha dowodzenia?

W.L.: To nie kwestia wydłużenia łańcucha dowodzenia, bo ochrona ludności – obrona cywilna to nie tylko sfera ratowania i ratownictwa. Początek podejmowania działań na rzecz osoby oczekującej pomocy jest przecież w miejscu jego aktualnego pobytu, a pierwszą instancją, która może udzielić pomocy systemowej jest gmina. Ochrona ludności to szereg zadań, które należy realizować na rzecz zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa państwa. Z mojego doświadczenia warto pokreślić, że pozycja Komendanta Głównego PSP jako Szefa Obrony Cywilnej Kraju nie była na tyle mocna, by oddziaływać skutecznie na innych ministrów, czy inne organy administracji publicznej, w tym na władze samorządowe, by uzyskiwać efekt skali. Pozycja Ministra SWiA daje gwarancję należytego przygotowania państwa w tym zakresie.

Minister SWiA, jako przewodniczący Rządowego Zespołu Ochrony Ludności, będzie kreował kierunki realizacji polityki państwa w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na kolejne lata. Taka będzie rola tego zespołu, który będzie planował i wspierał właściwe funkcjonowanie obrony cywilnej i ochrony ludności także realizację zadań Rady Ministrów i Szefa Obrony Cywilnej Kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego i w czasie wojny.

PAP: Mówiąc o obronie cywilnej chyba najwięcej czasu poświęca się miejscom schronienia, a tych albo nie ma, albo są zamknięte na klucz, albo ich stan pozostawia wiele do życzenia. Za ich budowę i remonty mają odpowiadać samorządy. Jak będą rozdzielane pieniądze na ten cel?

W.L.: Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła rozeznanie w trybie pilnym obiektów, które ewentualnie mogłyby spełniać minimalne warunki związane z zabezpieczeniem ludności w przypadku ataku konwencjonalnego. Przygotowano raport, ale żeby mieć pewność, że miejsce ochrony spełnia podstawowe wymagania związane z tego typu obiektami chcielibyśmy dokonać ponownego sprawdzenia tych obiektów. Tym razem w odniesieniu do przygotowywanego rozporządzenia ministra SWiA ws. warunków techniczno-użytkowych budowli ochronnych. W minioną środę odbyła się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, na której projektowane rozporządzenie zostało zaakceptowane przez środowisko samorządowe. Rozporządzenie powstaje w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Technologii, który wnosi ważny merytoryczny wkład w zawarte tam rozwiązania.

Przyjęcie rozporządzenia pozwoli jednoznacznie określić, czy dany obiekt, ujęty w raporcie opracowanym przez Komendą Główną PSP, spełnia określone warunki zawarte w rozporządzaniu, co pozwoli zakwalifikować ten obiekt do określonej kategorii – do schronów, czy ukryć doraźnych. Należy podkreślić, że rozporządzenie zawiera tylko warunki techniczne jakie muszą spełniać budowle ochronne z podziałem na określone kategorie schronów i ukryć doraźnych. Nie jest przedmiotem tej regulacji określanie miejsc lokalizacji budowli ochronnych oraz ich ilości w przeliczeniu na populację, ten element będzie miał swoje odzwierciedlenie w projektowanej ustawie o ochronie ludności.

W perspektywie 1,5 roku chcemy zweryfikować obiekty skatalogowane przez straż pożarną. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy dany obiekt spełnia określone wymagania rozporządzenia. Mamy świadomość tego, że te obiekty są w różnym stanie technicznym, zwłaszcza schrony, które były budowane głownie w latach 1950-1960. Ustawa ureguluje kwestię wydatkowania środków publicznych na remonty i budowę takich obiektów. To moim zdaniem musi być wspólna odpowiedzialność, finansowana ze środków rządu i samorządu.

PAP: O jakich pieniądzach mówimy?

W.L.: Jesteśmy w trakcie procesu związanego z Oceną Skutków Regulacji (OSR). Mamy dyspozycję ze strony Ministerstwa Finansów, żeby bardzo dokładnie oszacować potrzeby w tym zakresie. Z danych, jakie uzyskaliśmy od wojewodów koszt remontów miejsc schronienia szacowany jest na ok. 2,7 mld zł. Oczywiście ta skala jest różna, w zależności od wielkości województwa. Określamy potrzeby finansowe, również te związane z innymi zadaniami związanymi ze stworzeniem zasobów niezbędnych dla budowania odporności społecznej. Padają propozycje kwot w odniesieniu do PKB, jednak Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, by nie odnosić tych kwot do PKB, ale do realnych potrzeb.

PAP: Kiedy zacznie obowiązywać rozporządzenie ws. warunków technicznych jakim mają odpowiadać budowle ochronne?

W.L.: Zakończyliśmy proces uzgodnień międzyresortowych, przed nami jeszcze ocena Rządowego Centrum Legislacji i jeżeli RCL nie będzie miało uwag, to dokument trafi do podpisu właściwych ministrów. Myślę, że powinno się to wydarzyć w kwietniu.

PAP: Wtedy odbędzie się kolejna inwentaryzacja miejsc schronienia?

W.L.: Tak, ułatwi to proces sprawdzania tych obiektów. Kolejna weryfikacja obiektów rozpocznie się dopiero po przyjęciu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, bowiem w tej ustawie określone będą między innymi zasady prowadzenia ewidencji, oznakowania itp. kwestie dotyczące budowli ochronnych. Ten proces musi przebiegać z udziałem samorządów, również ekspertów od konstrukcji budowlanych. Uważamy, że ten proces należy przeprowadzić bardzo rzetelnie. Stworzony zostanie katalog oraz profesjonalna aplikacja, gdzie faktycznie można będzie jednoznacznie wskazać, jaki to jest obiekt i to, czy jest dostępny. Aplikację, która poprowadzi nas do konkretnych obiektów najbliższą drogą. Ona musi być pomocna odbiorcy.

PAP: Po październikowych wyborach kilkuset oficerów złożyło raporty odejścia ze służby. W tej grupie było 12 komendantów wojewódzkich i 33 zastępców komendantów wojewódzkich. Jaka jest teraz sytuacja kadrowa w kierownictwie PSP?

W.L.: Odeszło także 102 komendantów powiatowych, nim nastąpiła zmiana na scenie politycznej. Wielu z nich odeszło ze służby nie uzyskując pełnej wysługi emerytalnej – 30 lat służby, a było wiele przypadków odejść komendantów z zaledwie 20-letnią wysługą. Takie odejścia spowodowane były irracjonalnym podnoszeniem uposażeń do maksymalnej kwoty przez ówczesnych komendantów wojewódzkich wszystkim, którzy deklarowali odejście ze służby. To nie tylko jest działanie na skodę służby, ale próba zdestabilizowania jej funkcjonowania. Obecnie mamy powołanych lub przygotowanych do powołania komendantów wojewódzkich i w dużej mierze ich zastępców oraz komendantów powiatowych. Każda z osób, która ma zająć określone kierownicze stanowisko w PSP ma mieć nie tylko określone kwalifikacje zawodowe, ale również stosowne doświadczenie w pełnieniu służby na kolejnych stanowiska w hierarchii służbowej, ponadto ważnym kryterium doboru jest uczciwość, nie tylko zawodowa. Nie akceptowane są awanse, jak to miało miejsce poprzednio z bardzo niskich stanowisk służbowych na stanowiska komendantów wojewódzkich. Mamy świadomość, że kadra kierownicza PSP była angażowana politycznie, i to po jednej stronie politycznej – PiS. To był fatalny wpływ na służbę i to nie tylko w PSP. Aktualnie nie ma przyzwolenia, żeby strażacy, którzy mają być organami administracji specjalnej, mogli ubiegać się o mandaty w strukturach samorządowych. I nie ma znaczenia, z jakich komitetów mają zamiar ubiegać się o te mandaty. Jeśli ktoś chce być komendantem wojewódzkim, powiatowym lub odpowiednio ich zastępcą, musi pozostawić ambicje samorządowe czy polityczne na inny czas.

PAP: A co z resztą kadry? Ile jest obecnie w PSP wakatów?

W.L.: W PSP nigdy nie mieliśmy problemów z wakatami. To są naturalne odejścia, które z reguły mają miejsce na początku każdego roku, bo to najlepszy czas na odejście. Ta kadra jest sukcesywnie dopełniana absolwentami szkół, którzy pojawiają się zwykle w drugiej połowie roku, i to oni zasilają wakujące stanowiska. Oczywiście na bieżąco prowadzone są nabory do PSP, przy czym są one realizowane na poziomie komendantów wojewódzkich, miejskich i powiatowych.

Wakaty są na poziomie 2-4 proc. Komendantom zależy na tym, żeby utrzymywać właściwe stany z uwagi na to, że wakaty generują godziny nadliczbowe i problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości strażaków na zmianach służbowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych. W związku z planowanymi nowymi zadaniami, które będą wynikały z przygotowywanej ustawy, musi być przewidziany wzrost zatrudnienia w PSP.

PAP: Jednym z pomysłów na zwiększenie liczby funkcjonariuszy miało być ułatwienie powrotu do służby tym, którzy z jakiegoś powodu wcześniej z niej zrezygnowali. Chodzi m.in. o obniżenie kryteriów zdrowotnych. Pana zdaniem to dobry pomysł?

W.L.: Był czas, kiedy ze służby musieli odejść młodzi, wykształceni i doświadczeni oficerowie i to nie z własnej winy. Na przełomie 2016/2017 r. odwołano ze stanowisk komendanckich ponad 260 komendantów i zastępców nie dając im żadnej alternatywy. Dlatego kierownictwo MSWiA stanęło na stanowisku, żeby umożliwić części tych osób powrót do służby, jeśli pozwalają im na to warunki zdrowotne. Minęło trochę lat i trudno mówić, żeby strażak w tym wieku odpowiadał kryteriom idealnym. Jeśli jednak powracający do służby strażak przewidziany jest na stanowisko specjalisty w PSP, czy związane z kierowaniem zasobami, to te kryteria nie muszą być tak wysokie, jak w przypadku strażaków wyjeżdżających do akcji ratowniczo-gaśniczych.

PAP: Poprzedni rząd stworzył ustawę o OSP. Jest pan z niej zadowolony, czy będzie pan miał jakieś inne propozycje dla druhów ochotników?

W.L.: Uważałem, że nie było potrzeby tworzenia nowej ustawy, skoro mieliśmy wiele rzeczy uregulowanych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, tam był dział poświęcony OSP przeniesiony wprost do ustawy o OSP. Jednak została uchwalona i przyjęta z zadowoleniem przez strażaków ochotników. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mocno zabiegał, aby zagwarantować niezależność Ochotniczych Straży Pożarnych jako stowarzyszeń oraz właściwego zabezpieczenia strażaków ochotników. Wiele z postulatów kierowanych przez związek nie znajdowało zrozumienia, a wręcz było nieakceptowane przez ówczesne kierownictwo MSWiA i PSP. Dostrzegaliśmy próby zmarginalizowanie w ustawie roli i znaczenia Związku OSP RP, który przecież jest reprezentantem wszystkich ochotniczych straży pożarnych i ich członków. Aktualnie związek OSP RP ponownie staje się ważnym partnerem dla MSWiA i kierownictwa PSP.

Związek postuluje dokonanie pewnych zmian w ustawie. Pamiętajmy, że ta ustawa już raz była nowelizowana i myślę, że będzie musiała podlegać pewnej ewaluacji i innemu podejściu do niektórych zagadnień, choćby aktywności strażaka ochotnika. Obecne zapisy mówią, że strażak ochotnik, aby otrzymać dodatek emerytalny, przez 25 lat musi co najmniej raz w roku uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Chcemy, żeby to nie musiały być tylko działania ratownicze, ale także aktywny udział w szkoleniach lub ćwiczeniach. Przygotowujemy taką propozycje zmian. Osobnym zagadnieniem jest jednak konieczność przywrócenia Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych zabranych środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych, które do roku 2016 poprzez związek wspierały wszystkie ochotnicze straże pożarne ze szczególnym odniesieniem do zrzeszonej tam młodzieży. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

Czytaj dalej
Kliknij, aby skomentować

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

WIADOMOŚCI

Znamy laureatów konkursu „Inwestycja z perspektywą”

Opublikowano

w dniu

Foto: PAP Marcin Kmieciński

40 tys. internautów zagłosowało w konkursie Serwisu Samorządowego PAP „Inwestycja z perspektywą” na najlepszą inwestycję samorządową współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Wręczenie nagród odbyło się 17 kwietnia podczas konferencji poświęconej 20-leciu Polski w Unii Europejskiej.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęło miasto Kalety w woj. śląskim za projekt parku tematycznego poświęconemu rybom i wędkarstwu. Ichtiopark powstał w 2015 r. ze zbiornika przemysłowego dawnej fabryki papieru, a na realizację projektu miasto otrzymało unijne dofinansowanie z RPO WSL na lata 2007-2013. W lipcu 2019 r. na terenie Ichtioparku powstała także edukacyjna pasieka – oszklony ul pokazowy, gdzie można podpatrywać pszczoły podczas pracy.

„Kalety są najbardziej zielonym miastem Śląska – 80 proc. naszego terytorium stanowią lasy. Zbiornik, który powstał w 2015 r., jest dobrze rozpoznawalny w całej aglomeracji śląskiej. Stał się miejscem rekreacji dla mieszkańców i turystów” powiedział, odbierając nagrodę, Klaudiusz Kandzia, burmistrz miasta Kalety.

Drugie miejsce zdobyła niewielka, licząca zaledwie 6 tys. mieszkańców, gmina SobienieJeziory w woj. mazowieckim za projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku”. W wyniku realizacji projektu istniejący skwer został zmodernizowany, podniesione zostały jego walory estetyczne i funkcjonalne, a w 2023 r. na terenie skweru powstała tężnia solankowa wraz z niezbędną infrastrukturą.

Inwestycję gmina Sobienie-Jeziory zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem LGD Natura i Kultura.

„Projekt spełnia oczekiwania mieszkańców terenu wiejskiego, którzy zgłaszali potrzebę zagospodarowania zaniedbanego skweru w centrum Sobień-Jezior. Powstało rekreacyjne centrum miejscowości, w którym można spotykać się, posiedzieć, porozmawiać, spędzić chwile z dziećmi i znajomymi” mówił wójt Kamil Choim.

Trzecia nagroda trafiła do miasta Puck w woj. pomorskim za projekt „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich turystycznych i żeglarskich”, dzięki któremu oddano do użytku m.in. falochron, pomost i nowe nabrzeże. Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Dla miasta to ważna inwestycja, bo to właśnie w Pucku w 1920 r. odbyły się zaślubiny Polski z morzem przez gen. Hallera. Mnóstwo żeglarzy oddało swoje głosy w konkursie, ale i dla mieszkańców to bardzo istotna inwestycja, bo piękna marina 98 miejsc daje impuls rozwojowy, gospodarczy i społeczny powstało miejsce spacerowe, rekreacyjne, wszyscy są zachwyceni” zaznaczyła Hanna Pruchniewska, burmistrz miasta Puck.

W konkursie zostały także wyróżnione:

gmina Górno w woj. świętokrzyskim za realizację podświetlonego napisu „Góry Świętokrzyskie” na zboczu Łysicy, nawiązującego stylistycznie do napisu „Hollywood” w Los Angeles. Wyróżnienie odebrał Przemysław Łysak, wójt Górna.

miasto Koło w woj. wielkopolskim za realizację ciepłowni geotermalnej, i w przyszłości do wykorzystania jej w basenach geotermalnych i w ogrodnictwie. Wyróżnienie odebrał Krzysztof Witkowski, burmistrz Koła.

gmina Sucha Beskidzka za projekt Multi-Centrum Kultury i Filmu, w którym mieści się m.in. ciesząca się zainteresowaniem biblioteka; średnio co 3 minuty wypożyczana jest tam książka. Wyróżnienie odebrali: Wojciech Gach, dyrektor Biblioteki Suskiej, oraz Grzegorz Wysmołek, dyrektor Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera.

Laureaci nagród i wyróżnień to jednostki samorządu terytorialnego, na których projekt zagłosowało najwięcej internautów w porównaniu z liczbą mieszkańców (dane GUS na 1 stycznia 2023 r.). Głosowanie konkursowe trwało od 5 do 19 lutego. W plebiscycie wzięło udział 40 tys. internautów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Zderzenie dwóch busów. Poszkodowanych 5 osób

Opublikowano

w dniu

Dwa samochody zderzył się na drodze S3 na wysokości Dargobądza.  Jedna z osób poszkodowanych była zakleszczona w samochodzie, konieczne było użycie sprzętu hydraulicznego aby ją uwolnić.

– Działania strażaków polegały również, na zabezpieczeniu miejsca wypadku oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy rannym osobom, do czasu przybycia kolejnych karetek Pogotowia Ratunkowego – informują strażacy z OSP Wolin.

Finalnie 5 osób zostało przewiezionych do szpitali. Obecnie okoliczności wypadku wyjaśnia Policja. Na czas wypadku został wprowadzony ruch wahadłowy.

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Relacja z turnieju KS Prawobrzeże Świnoujście

Opublikowano

w dniu

W dniu 13.04.2024 roku Klub Sportowy Prawobrzeże Świnoujście był organizatorem Turnieju pn. „Cykl turniejów o Puchar GAZ-SYSTEM” pod generalnym patronatem Sponsora Głównego: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Na boisko sportowe przy ul. Białoruskiej 4 w Świnoujściu zawitały piłkarskie zespoły z roczników 2015-2016. Były to:

Akademia Piłkarska RCR Międzyzdroje,
Akademia Piłkarska Baltica Świnoujście,
Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje
drużyna gospodarzy Klub Sportowy Prawobrzeże Świnoujście.

Młodzi zawodnicy rozgrywali mecze w systemie każdy z każdym. Grali z pełnym zaangażowaniem i zadowoleniem, radując się z każdej udanej akcji i każdej strzelonej bramki. Spotkania cieszyły spontaniczną grą przepełnioną strzałami oraz interwencjami bramkarskimi. Zgromadzone drużyny należy pochwalić za wolę walki, zaangażowanie i przyjacielską, rodzinną atmosferę. Wszystko odbywało się w duchu Fair Play.

Nieletni gracze i przybyli goście mogli posilić się słodkościami, owocami, zimnymi i gorącymi napojami.  

Wszystkim przybyłym dziękujemy za przybycie. Piłkarzom za świetną grę, rodzicom oraz gościom za kulturalny, budujący doping, a także patronatowi wydarzenia, dzięki któremu to wydarzenie mogło się odbyć, a był to:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Na koniec rozgrywek młodzi adepci otrzymali pamiątkowe puchary dla drużyn oraz medale indywidualne dla każdego z zawodników.

Zarząd KS Prawobrzeże Świnoujście

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Terminal kontenerowy w Świnoujściu z decyzją lokalizacyjną

Opublikowano

w dniu

Kolejny ważny krok w realizacji terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymał właśnie decyzję lokalizacyjną dla tej inwestycji. Decyzję wydał Wojewoda Zachodniopomorski, Adam Rudawski.

Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w „Programie rozwoju portów morskich do 2023 roku”. Jego celem jest utrwalenie pozycji polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzenie z nich kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo Wschodniej.

-Terminal kontenerowy w Świnoujściu jest strategiczną inwestycją zarówno w obszarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa państwa. Należy do jednych z najważniejszych projektów inwestycyjnych w naszej gospodarce morskiej. Trzeba zaznaczyć, że cały proces zaczynamy praktycznie od początku. Jednak jesteśmy zdeterminowani, aby budowę terminala zrealizować. Polskie porty morskie systematycznie odnotowują wzrost liczby przeładunków, a terminal kontenerowy sprawi, że liczba ta będzie jeszcze większa. Dzięki tej inwestycji na Pomorze Zachodnie zawijać będą największe kontenerowce na świecie. Bez wątpienia, to wielka szansa na rozwój polskiej gospodarki morskiej – podkreśla wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka.

ZMPSiŚ SA stworzył ogólne ramy koncepcji terminalu przyjaznego środowisku. Docelowo terminal będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m. Zgodnie z taką ideą wybrany podmiot ma zrealizować projekt zagospodarowując część Zatoki Pomorskiej i przyległych nieruchomości.

Warto też zwrócić uwagę na specyfikę działalności terminalu, którego lokalizacja ogranicza do minimum wpływ na otoczenie i środowisko naturalne. Ma to również istotne znacznie dla mieszkańców dzielnicy Warszów, która będzie od terminalu oddzielona naturalną ścianą lasu. (opr. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, 17.04.2024)

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Nie będzie Święta Flagi RP na latarni morskiej w Świnoujściu?

Opublikowano

w dniu

Foto: Wojciech Basałygo

W tym roku najprawdopodobniej flaga Polski nie zawiśnie na latarni morskiej w Świnoujściu. Powód? Zamknięta ulica prowadząca do zabytków – informuje Twoje Radio.

– Trudno nakłonić do tego typu pracy społeczników, którzy pracują, i to bardzo ciężko zazwyczaj przy organizacji takiego święta. Kiedy ich ukochane obiekty, szczególnie ten oczywiście w Świnoujściu, być może za chwilę przestaną być obiektami turystycznymi, czyli tak naprawdę zamkną się na turystów – mówi Piotr Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich.

W ubiegłym roku, pomimo zamkniętej ulicy, Święto Flagi zorganizowano.

– Wtedy spółka (Gaz System przyp.) stanęła na wysokości zadania, bo zorganizowano transport wodny, spółka ten transport wodny sfinansowała, a mieszkańcom zapewniono dojazd autobusem do plaży. W tym roku przedstawiciele spółki podjęli wstępną decyzję, przynajmniej to wynika z rozmów w czasie wideokonferencji u pana prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza, że w związku z funkcjonowaniem rejsów komercyjnych, trzech rejsów świadczonych przez niemieckiego amatora, cytuję: „każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie taki rejs po prostu wykupić i do latarni przepłynąć” – dodaje Piotr Piwowarczyk.

Przed zamknięciem drogi latarnię morską w Świnoujściu odwiedzało rocznie około 120 tys. turystów. Dziś jest to zaledwie kilku, kilkunastu dziennie.

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Sąd zdecyduje o kontynuowaniu blokady na S3

Opublikowano

w dniu

Foto: Wojciech Basałygo

Rolnicy blokujący drogę S3 odwołali się do Sądu Okręgowego w Szczecinie od decyzji burmistrza Myśliborza, który w poniedziałek odmówił im kontynuowana protestu. Sąd rozpatrzy odwołanie w środę rano.

„Chcemy wykorzystać całą drogę prawną, która nam przysługuje” – powiedział PAP rzecznik rolników protestujących w Myśliborzu Roman Waszczyk. „Będziemy czekać na decyzję sądu. Później ewentualnie złożone zostanie odwołanie do Sądu Apelacyjnego. I naradzimy się, co robić dalej”.

W poniedziałek burmistrz Myśliborza wydał odmowną decyzję w odpowiedzi na wniosek z 22 marca w sprawie zgromadzenia, które rolnicy chcieli kontynuować na drodze S3 do 30 czerwca. Argumentował to względami bezpieczeństwa.

Policja informowała, że konieczność omijania blokady drogą wojewódzką nr 119 powoduje duże utrudnienia w ruchu. Na trasie objazdu dochodzi do wypadków. Od 26 lutego do 27 marca na odcinku DW119 Renice – Myślibórz policja odnotowała 17 kolizji i dwa wypadki. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Wcześniej przez 14 miesięcy były tylko trzy wypadki.

„Zaplanowane na kolejne 72 dni zgromadzenie na drodze krajowej S3 (węzeł Myślibórz), stanowiącej ważną arterię komunikacyjną Polski, stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia w znacznych rozmiarach” – napisano w uzasadnieniu decyzji.

Zgłaszający zgromadzenie odwołali się do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Rzecznik prasowy tego sądu sędzia Tomasz Szaj potwierdził PAP, że dokumenty w tej sprawie wpłynęły we wtorek około godz. 14.00. Posiedzenie, podczas którego rozpatrzone zostanie odwołanie, zaplanowano w środę o godz. 9.00. Na ewentualne odwołanie od decyzji sądu okręgowego do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, rolnicy będą mieli 24 godziny, czyli ostateczna decyzja w sprawie kontynuowania blokady S3 na węźle Myślibórz musi zapaść do czwartku (18 kwietnia).

We wtorek protestujący rolnicy mieli o godz. 12.00 spotkać się z burmistrzem Myśliborza Piotrem Sobolewskim, ale do rozmów nie doszło.

„Od początku protestu nasza współpracy z urzędem układała się poprawnie. Jednak w obliczu decyzji odmownej w sprawie zgromadzenia dzisiejsze spotkanie się nie odbyło. Nasi koledzy musieli udać się do Szczecina, by złożyć dokumenty w sądzie” – powiedział Waszczyk.

W rozmowie z PAP Waszczyk podkreślił, że rolnicy „cały czas czekają na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem”. Ocenił, że tylko część rolniczych postulatów została spełniona. Przyznał, że modyfikacje zapisów zielonego ładu – które potwierdził m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski – „ułatwią rolnikom pracę”.

„Nadal oczekujemy spotkania z premierem i przygotowania rozporządzeń w sprawach, co do których rząd się zobowiązał. Chcielibyśmy, by doszło do spisania, co i kiedy rząd zamierza zrobić. Taki dokument byłby podstawą do zawieszenia naszego protestu” – podsumował Waszczyk. (PAP)

tma joz/

Czytaj dalej
Reklama „PLAZA"
Reklama „PORT"
Reklama „IMPREZY"
Reklama „atol_hotele"

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama „sofa"
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524