Strona główna / Lokalne / W czwartek kolejna Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek kolejna Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek 28 maja 2020 roku odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miasta Świnoujście. Początek o godzinie 9.00. Obrady odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Poniżej publikujemy porządek obrad podczas sesji oraz komisji rady.

Porządek sesji

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uprawniającego do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia części ulicy Bydgoskiej do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa ochronnego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Świnoujście do pracy w komisji do spraw stypendiów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Świnoujście rodzinie repatriantów z Kazachstanu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów przez Gminę Miasto Świnoujście.
 19. Zapoznanie:
 20. z coroczną informacją SP ZOZ ZP-O w Świnoujściu o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz z raportem o sytuacji finansowo-ekonomicznej;
 21. ze sprawozdaniem z prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2019;
 22. z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadania;
 23. z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2019 roku oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
 24. z raportem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019;
 25. z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Mieście Świnoujście;
 26. ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – 2016-2026;
 27. ze sprawozdaniem z oceny stanu sanitarnego powiatu Miasta Świnoujście za rok 2019;
 28. ze sprawozdaniem za 2019 r. z wykonania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012 -2019 oraz uchwały XXXVII/289/2017 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania;
 29. z informacją o przygotowaniu Gminy Miasto Świnoujście do sezonu letniego 2020 roku.
 30. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 31. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

        Elżbieta Jabłońska

Zobacz również

Skrajnie nieodpowiedzialny pracownik. Za to co zrobił, stanie przed sądem

Wielką odpowiedzialnością oraz czujnością wykazali się współpracownicy, którzy dostrzegli, że jeden z pracowników w zakładzie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.