Strona główna / Lokalne / Ciągnie się spór z wykonawcą promenady

Ciągnie się spór z wykonawcą promenady

 Miasto Świnoujście jest w sporze prawnym z MCC Molewski. Część kar umownych dotycząca etapu I i etapu III została potrącona z wynagrodzeniem wykonawcy. Natomiast pozostała cześć kar, co do których istnieje ustawowy zakaz ich potracenia z wynagrodzeniem lub zabezpieczeniem należytego wykonania będą przedmiotem odrębnego postępowania, które wytoczy miasto.

Kary dotyczyły zwłoki w terminie realizacji umowy, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony, nieprzedłożenia zamawiającemu w terminie umownym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, niedostarczenia w terminie harmonogramu rzeczowo – finansowego lub jego aktualizacji zwłoki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej

Miasto zawarło ugodę dotyczącą bezspornej części roszczeń MCC, wynikających z odebranych i zafakturowanych prac. Miasto nie mogło potrącić kar z tym wynagrodzeniem z uwagi na ustawowy zakaz potrącenia wynikający z art.  15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zobacz również

Dopłata do roweru elektrycznego dla każdego mieszkańca Świnoujścia? Tego chcą niektórzy radni

– Uważamy, że jest odpowiedni moment do tego, aby stworzyć program dopłat zachęcający mieszkańców naszego …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.