Połącz się z nami

Lokalne

Rewitalizacja. Świnoujście ma swój program, a w nim osiedlowy dom kultury, ogród dla seniora i bulwar

Gminny Program Rewitalizacji ma zmieniać Świnoujście, a jednocześnie tchnąć nowe życie w tereny zapomniane, albo te z nieodkrytym potencjałem. Radni niedawno podjęli uchwałę w której zapisali najważniejsze plany inwestycyjne w mieście. Co znalazło się w dokumencie?

Budowa budynku komunalnego (ul. Steyera, działka 428/3)
Projekt zakłada wybudowanie na należącej do Miasta działce budynku komunalnego z około 60 mieszkaniami.

Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego z przeznaczeniem na Osiedlowy Dom Kultury „Stacja KULTURA” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (ul. Grunwaldzka, dz. nr 137/7)

Projekt zakłada adaptację i utrzymanie zabytkowego budynku pokolejowego na samorządową instytucję kultury, wraz z wydzieleniem i zagospodarowaniem przyległego terenu pod publicznie dostępny plac i ciągi piesze, wraz z budową sceny letniej. Diagnoza stanu miasta przygotowana na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wskazała na niski udział w życiu kulturalnym i społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji OR-1 – Centrum. Usytuowanie instytucji kultury w otoczeniu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz zagospodarowanie otaczającego ją terenu na publicznie dostępny plac/park wraz z urządzeniami o charakterze kulturotwórczym (jak scena letnia, galeria w plenerze), zwiększy poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

Rewaloryzacja Fortu Anioła w Świnoujściu (ul. Jachtowa, działka nr 158)

Projekt zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu, naprawę i piaskowanie elewacji, zmeliorowanie tarasu górnego, demontaż wieży radiowej, pozostałej po jednostce Armii Radzieckiej oraz remont kapitalny wnętrza Fortu. Realizacja prac przyczyni się do przywrócenia dawnej świetności obiektowi militarnemu z lat 1854–1858, stanowiącemu zabytek. Na obszarze rewitalizacji stwierdzono wysoki udział obiektów zabytkowych. Fort jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów, organizowane są w nim koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Remont poprawi poziom bezpieczeństwa odwiedzających to miejsce oraz zatrzyma proces degradacji obiektu. Jednocześnie, w jego wyniku będzie możliwe rozszerzenie działalności, a co za tym idzie zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Przebudowa hal magazynowo-warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Karsiborskiej 8 i 8a na potrzeby Centrum Handlowo-Usługowo-Kulturalnego „Park Karsiborska” (ul. Karsiborska 8, 8a; działki nr 141, 142, 143, 144, 146 – obr. ew. 10)

Przebudowa hal magazynowo-warsztatowych przy ul. Karsiborskiej 8 i 8a na Centrum „Park Karsiborska” będzie polegało na adaptacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury. W efekcie powstanie kompleks budynków o zabudowie trzykondygnacyjnej (powierzchnia około 10.000 m2), z parkingiem (o powierzchni około 3.000 m2) z alternatywną zabudową parkingu na dachu obiektu i zieloną architekturą („Zielone kaskady”). Teren przy ul. Karsiborskiej ma charakter poprzemysłowy i jest silnie zdegradowany. Znajdujące się na nim hale usługowo-handlowe pochodzą z lat 50./60. XX w. i są silnie zdekapitalizowane. Dzięki rewaloryzacji tego terenu powstanie około 50 sklepów, punktów usługowych, gastronomicznych, klubów dla rodzin (np. Klub Mama, Tata i Ja), młodzieży (Młodzieżowy Klub Gryfik M) i seniorów, strefa aktywności sportowej (m.in. ścianka wspinaczkowa), parking na około 400 miejsc, stacja benzynowa oraz stacja do ładowania samochodów elektrycznych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Powstanie więc miejsce do spędzania wolnego czasu dla rodzin, a także sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, co jest szczególnie istotne ze względu na zdiagnozowany na obszarze rewitalizacji niższy niż średnio w mieście poziom przedsiębiorczości. Utworzone w ramach prac miejsca parkingowe przyczynią się do rozwiązania problemu ich niedostatku na obszarze rewitalizacji. Jednocześnie poprawi się wizerunek obszaru rewitalizacji, bowiem teren ten jest usytuowany przy wjeździe do centrum miasta.

Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór (ul. 1 Maja, dz. 179, 183, 184/3, 642 – obr. ew. 15)

Przedmiotem projektu będzie budowa przystani kajakowej przy ul. 1 Maja w Świnoujściu-Karsiborze. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej, budowę przystani kajakowej – roboty budowlane, aktualizację przebiegu i oznakowanie szlaku kajakowego „44 wysp”, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. W ramach robót budowlanych zaplanowano m.in. przebudowę odcinka drogi dojazdowej (około 60 m) od ul. 1 Maja do nabrzeża, z miejscami postojowymi dla samochodów z przyczepami, służącymi przewożeniu kajaków i miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych, stojakami rowerowymi, przebudowę istniejącego slipu i budowę pomostów (jeden stały i dwa pływające), budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż brzegu, posadowienie toalety systemowej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, miejsce na ognisko oraz wiatę piknikową, umożliwiającą grillowanie, stojaki na kajaki, małą architekturę (m.in. kosze, leżaki, siedziska). Ponadto zaplanowano odnowienie oznakowania szlaku kajakowego od strony wody i od strony lądu oraz posadowienie tablic – informacyjnej i promocyjnej.

Modernizacja przystani rybackiej w Świnoujściu-Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (dz. 639/4, 31/2 i 641, obr. Karsibór)

W projekcie przewidziano wykonanie robót czerpalnych, celem polepszenia dojścia kutrów do nabrzeża, głęboką modernizację i kompleksową rozbudowę nabrzeża wraz z jego wyposażeniem oraz budową slipu, budowę 5 wiat wyładunkowych oraz 2 dwudzielnych i 3 trójdzielnych magazynów sprzętu wraz z sanitariatami i podłączenie ich do sieci zewnętrznych, wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz nawierzchni drogowej, zagospodarowanie terenów zielonych, a także realizację działań informacyjno-promocyjnych.

Ogród dla Seniora (ul. Czeska 8)

Projekt polega na przebudowie Dziennego Domu Pobytu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia w celu uzyskania i udostępnienia seniorom przestrzeni rekreacyjnej.

Hospicjum Stacjonarne w Świnoujściu (ul. Czeska 8)

Realizacja prac zaplanowanych w projekcie zatrzyma proces degradacji nieruchomości przy ul. Czeskiej 8. W efekcie powstanie hospicjum dla osób dorosłych przewlekle i nieuleczalnie chorych, na którego usługi jest zapotrzebowanie na terenie obszaru rewitalizacji.

Rewaloryzacja Fortu Gerharda w Świnoujściu (ul. Ku Morzu, dz. nr 21)

Projekt zakłada inwentaryzację, naprawę i piaskowanie elewacji, zmeliorowanie terenu oraz oczyszczenie fosy. Kolejne pomieszczenia będą udostępniane po oczyszczeniu, zabezpieczeniu przeciwwilgociowym, piaskowaniu. Powstaną nowe instalacje wewnętrzne.

Rewitalizacja i przebudowa starej stoczni na nowoczesny obiekt hotelowo-pensjonatowy z funkcjami SPA, kulturalnymi i gastronomicznymi – inwestor: Dom Inwest T. i E. Japtok S. J. (ul. Jachtowa, działki nr 122/53, 122/54, 120)

Firma planuje zrewitalizować pozostałości dawnej stoczni oraz wybudować dodatkowy obiekt pensjonatowo-hotelowy z odnową biologiczną, dzięki czemu poprawiona zostanie estetyka tego miejsca oraz zwiększone zainteresowanie mieszkańców Świnoujścia oraz gości odwiedzających miasto. Zakres przedmiotowy projektu obejmie: rewitalizację zdegradowanych obiektów, zagospodarowanie terenów zielonych, wybudowanie obiektu pensjonatowo-hotelowego z bazą gastronomiczną, organizowanie cyklicznych eventów kulturalnych.

Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu

Zakres projektu obejmuje: wykonanie remontu i wyposażenie w niezbędne media nabrzeży zewnętrznych, wykonanie przepustu (przekopu) umożliwiającego wymianę wody w basenie jachtowym, zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie Basenu Płn. oraz modernizację drogi dojazdowej do Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR do standardu drogi publicznej.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego (ul. Grunwaldzka, dz. nr 124, obręb: Świnoujście 10)

Przedmiotem projektu jest wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. W efekcie jego realizacji w nowym zespole urbanistycznym w 377 mieszkaniach zamieszka 900 mieszkańców.

Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego na wynajem (ul. Steyera, dz. nr 428/3)

Przedmiotem projektu jest wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. W nowym zespole urbanistycznym powstanie 48 mieszkań dla około 100 osób.

Kompleksowe zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Bema, Plac Wolności, Plac Kościelny poprzez budowę mieszkań na wynajem w ramach społecznego budownictwa czynszowego z usługami oraz działalnością kulturalną w parterze budynków (dz. nr 564, 565, 572, 571, 570/2, 570/1, 569, 553, 554/2, 555, 611, 554/3, 554/1, 560, 561, 567, 566, 568)

Zakres działań obejmuje przebudowę kwartału leżącego w centrum miasta poprzez zabudowę budynkami z mieszkaniami na wynajem w ramach społecznego budownictwa czynszowego z usługami w parterze budynków, lokalami przeznaczonymi dla aktywizacji osób starszych oraz świetlicami dla dzieci, terenami zielonymi wewnątrz kwartału („zielone kąciki integracji społecznej”).

Mieszkania na wynajem w ramach społecznego budownictwa czynszowego – Plac Słowiański (Plac Słowiański działki nr 601/1 i 601/2 oraz 602)

W ramach projektu powstanie jeden budynek, w którym mieszkać będzie mogło około 150 osób.

Mieszkania na wynajem w ramach społecznego budownictwa czynszowego – Plac Wolności – Plac Słowiański (Plac Wolności, działka nr 604 oraz Plac Słowiański, działka nr 605/2)

W ramach projektu powstanie jeden budynek, w którym znajdą się mieszkania dla około 20 najemców.

Rewaloryzacja elewacji budynku – wieży – Kościoła pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu

Obiekt sakralny wraz z najbliższym otoczeniem ze względu na niezadawalający stan techniczny wymagają podjęcia następujących działań: rewaloryzacja elewacji kościoła – dotychczasowa elewacja
zatrzymuje wilgoć, a w konsekwencji wnętrze kościoła jest zagrzybione, przebudowa wnętrza kościoła: usunięcie wilgoci i zagrzybienia ścian, wybudowanie wiatrołapów, zmiana funkcji empor, polepszenie akustyki (ze względu na organizację corocznych Świnoujskich Wieczorów Organowych), przebudowa
domu parafialnego: wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej, sanitarnej i centralnego ogrzewania, nadbudowa o jedną kondygnację (zwiększenie powierzchni użytkowej do wykorzystania przez społeczność lokalną), nowa aranżacja terenów zielonych.

Rewitalizacja – odtworzenie zabytkowego witraża okiennego, rewitalizacja mozaiki nad portalem drzwiowym wejściowym, odnowienie wnętrza kościoła p.w. N.M.P. Gwiazdy Morza w Świnoujściu

Obiekt sakralny i jego zabytkowe dziedzictwo ze względu na niezadawalający stan wymagają podjęcia następujących działań: demontaż istniejącego witraża i przeniesienie go do okna kaplicy bocznej, montaż historycznego witraża przygotowanego w konserwatorskiej pracowni witraży, rewitalizacja zabytkowej mozaiki nad portalem głównych drzwi wejściowych kościoła, konserwatorska naprawa spękanej ściany mozaikowej z odtworzeniem ubytków mozaiki, odnowienie wnętrza kościoła: odtworzenie historycznych fresków na łuku przed ołtarzem głównym, malowanie ścian ołtarza głównego oraz prezbiterium.

Rewitalizacja dachu domu parafialnego oraz sal katechetycznych przy kościele pw. NMP Gwiazdy Morza w Świnoujściu

Obiekt sakralny ze względu na niezadowalający stan techniczny wymaga podjęcia działań naprawczych w zakresie zabezpieczenia przez poprawę stanu technicznego dachu oraz zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowanych pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, poprawę ich standardu jakości i funkcjonalności.

Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór, w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu wzdłuż Młyńskiej Toni (ul. 1 Maja, dz. nr 12, 13, 29, 31/2, 341, 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, obr. 0015 Świnoujście)

Projekt zakłada budowę reprezentacyjnego bulwaru wzdłuż Kanału, w tym: budowę ciągów komunikacji pieszej: głównego ciągu pieszego oraz małych placów porządkujących układ urbanistyczny założenia (w obu przypadkach z użyciem kostki granitowej ciętej, spoinowanej żywicą), budowę nawierzchni trawiastej na wzmocnionym podłożu żwirowo-humusowym, budowę oświetlenia, zakup i montaż elementów małej architektury: ławek, leżaków, koszy na śmieci, stojaków na kajaki i rowery, siłowni plenerowej itp., uporządkowanie istniejących nawierzchni trawiastych, zasiew mieszanki traw na wzmacnianej nawierzchni żwirowo-humusowej, uporządkowanie drzewostanu poprzez usunięcie chorych i osłabionych gałęzi oraz ewentualnie wycinkę chorych drzew, posadowienie tablicy informacyjnej i promocyjnej.

Odbudowa, rewitalizacja portu poniemieckiego U-bot (dz. nr 2 obr. Karsibór 15)

Prace, które należy przeprowadzić w ramach projektu to: usunięcie zanieczyszczonych i zniszczonych pomostów, rewitalizacja nabrzeży, budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu budowanych nabrzeży żeglarskich.

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu (ul. Norberta Barlickiego i Dworcowa, dz. nr 14, obr. ew. 0014)

Projekt przewiduje budowę parkingu (150-200 miejsc postojowych) wraz z drogami dojazdowymi, łączącego cechy parkingu Park&Ride oraz Bike&Ride. Parking ma umożliwić pozostawienie samochodu w rejonie węzła przesiadkowego (dworca) kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu i skorzystanie z innych środków transportu, takich jak komunikacja kolejowa, autobusowa, promowa czy rowerowa. Przewiduje się również zmodernizowanie stanu istniejącego zatok postojowych (30-50 miejsc) w rejonie ul. Dworcowej w celu utworzenia wygodnego parkingu Kiss&Ride. Założono budowę infrastruktury dworcowej dla komunikacji zbiorowej miejskiej oraz instalację nowoczesnych systemów informujących o możliwych formach i kierunkach podróży. Ponadto przewiduje się realizację bezkolizyjnego przejścia (kładki) nad torami z parkingu P&R.

Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV

Wybrzeże Władysława IV stanowi główną drogę dojazdową do przeprawy promowej Warszów, co generuje duże natężenie ruchu i zniszczenie nawierzchni. Diagnoza obszaru rewitalizacji wskazała na duży udział dróg wymagających poprawy ich stanu technicznego. Nabrzeża portowe położone wzdłuż tej ulicy są bardzo zniszczone i niedopuszczone do użytkowania. Przebudowa tej infrastruktury pozwoli na stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej do wykorzystania przy organizacji różnych imprez, zawodów związanych ze sportami wodnymi, eventów itd. przez miasto i zainteresowane organizacje podmioty gospodarcze. Zakres obejmuje: sprawdzenie i modernizację nabrzeży na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Chrobrego (około 580 mb), przebudowę Wybrzeża Władysława IV na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Chrobrego wraz z przebudową skrzyżowania, utworzenie bulwaru spacerowego i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowanego odcinka drogi.

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego (ul. Piłsudskiego 9, dz. nr 382)

Projekt zakłada powstanie miejskiej hali sportowej z widownią. W budynku znajdzie się boisko o wymiarach min. 20,0 x 40,0 m i widownia na 250–500 miejsc, w tym na rozkładanych trybunach. Ze względu na eksponowane położenie hala sportowa realizowana będzie jako obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych, a projektant zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu architektonicznego. W parterze zabudowy zlokalizowany zostanie garażo-parking podziemny lub częściowo zagłębiony na co najmniej 70 miejsc postojowych. Dotychczasowy obiekt przy ul. Piłsudskiego ma przestarzałą konstrukcję i w związku z tym niewielką użyteczność, nie spełnia oczekiwań mieszkańców i obowiązujących standardów.

Rewitalizacja terenów w kwartale ulic Markiewicza – Grunwaldzka – Gdyńska w Świnoujściu

Przedmiotowy projekt obejmuje: wymianę istniejących chodników i drogi dojazdowej do budynku, utwardzenie terenu pod wiaty gospodarcze i miejsca postojowe, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenia izolacyjne, roślin oraz krzewów ozdobnych, zakup i montaż elementów małej architektury (m.in. ławki parkowe, altany, pergole), zakup i montaż elementów zabawowych celem utworzenia placu zabaw, małych siłowni, wykonanie placów do gier zespołowych, zagospodarowanie części terenu pod kątem uprawiania sportów zimowych.

Rewitalizacja terenów w kwartale ulic Grunwaldzka 66-68-70 w Świnoujściu

Przedmiotowy projekt obejmuje: wymianę istniejących chodników i drogi dojazdowej do budynku, utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową i miejsca postojowe, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów ozdobnych, zakup i montaż elementów małej architektury (ławki parkowe), zakup i montaż elementów zabawowych celem utworzenia niewielkiego (z uwagi na brak miejsca) placu zabaw.

Zagospodarowanie kwartału Miasta Świnoujście zawartego pomiędzy ul. Marynarzy, Wybrzeżem Władysława IV, Placem Słowiańskim i Placem Wolności

Otoczenie budynku wymaga podjęcia następujących działań: wykonanie infrastruktury podziemnej (oświetlenie, odwodnienie), wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonanie miejsc postojowych, nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, rozmieszczenie małej architektury, montaż placu zabaw i siłowni.

Rewitalizacja terenów w kwartale ulic Wielkopolska 1–1b w Świnoujściu

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania: wymiana istniejących chodników i drogi dojazdowej do budynku, utwardzenie terenu pod wiaty rowerowe i miejsca postojowe, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenia izolacyjne i krzewów ozdobnych, zakup i montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, altanka), zakup i montaż elementów zabawowych, urządzenie placu zabaw, małej siłowni, małych boisk do gier zespołowych.

Remonty, termomodernizacje lub dokończenia rewitalizacji budynków:

przy ul. Piastowskiej 14-15, przy ul. Piłsudskiego 6, przy ul. Grunwaldzkiej 64, przy ul. Łużyckiej 3 i 4, przy ul. Armii Krajowej 1, przy ul. Armii Krajowej 4, przy ul. Armii Krajowej 7, przy ul. Armii Krajowej 13, przy ul. Armii Krajowej 13a, przy ul. Bohaterów Września 10-11, przy ul. Bolesława Chrobrego 4-6, przy ul. Bolesława Chrobrego 8, przy ul. Grunwaldzkiej 45-45a-45b, przy ul. Grunwaldzkiej 47, przy ul. Grunwaldzkiej 48-48a-48b, przy ul. Grunwaldzkiej 55, przy ul. Grunwaldzkiej 99–98, przy ul. Marynarzy 7, przy ul. Monte Cassino 32, przy ul. Piastowskiej 1, przy Wybrzeżu Władysława IV nr 25, przy Wybrzeżu Władysława IV 26-27, przy ul. Piłsudskiego 8przy ul. Piłsudskiego 10, przy Placu Słowiańskim 1, przy Placu Słowiańskim 3, przy Placu Wolności 14, przy Placu Wolności 15–15a, przy ul. Krzywej 1 A-BC-D-E, przy ul. Krzywej 1 F-G-H, przy ul. Grunwaldzkiej 62, przy ul. Norweskiej 19. przy ul. Norweskiej 21, przy ul. Sosnowej 5, przy ul. Sosnowej 22–24, przy ul. Sosnowej 26-28-30-32,przy ul. Niecałej 7, przy ul. Norweskiej 7, przy ul. Norweskiej 9, przy ul. Norweskiej 10, przy ul. Modrzejewskiej 6, przy ul. Modrzejewskiej 8, przy ul. Modrzejewskiej 10-12, przy ul. Modrzejewskiej 14-16, przy ul. Modrzejewskiej 18, przy ul. Modrzejewskiej 69–71, przy ul. Modrzejewskiej 75, przy ul. Jaracza 56, przy ul. Jaracza 60, przy ul. Jaracza 67, przy ul. Barlickiego 4, przy ul. Barlickiego 23, przy ul. Hołdu Pruskiego 5, przy ul. Hołdu Pruskiego 6, przy ul. Hołdu Pruskiego 7, przy ul. Hołdu Pruskiego 11-11a, przy ul. Hołdu Pruskiego 12

Czytaj dalej
Kliknij, aby skomentować

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Lokalne

Noc Sów 2023 w Wolińskim Parku Narodowym

Noc Sów pachnie już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy.

To bardzo aktywny czas dla większości naszych sów. Są w trakcie okresu godowego – i pohukują tak że włos jeży się na głowie – albo pióra oczywiście. Sowom z podniecenia – innym mieszkańcom lasów z przerażenia…

Woliński Park Narodowy wspólnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, zapraszają wszystkich sympatyków ornitologii do wzięcia udziału w Nocy Sów 2023.

 

Koordynatorem Ogólnopolskim Akcji jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2023 r. wg harmonogramu przedstawionego na plakacie. W programie m. in. prelekcja o biologii i zwyczajach sów, wystawy, quizy przyrodnicze o sowach, nasłuchiwania sów w terenie – w wybranych punktach terenowych parku.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Akcji, włączenia się w aktywne rozpoznawanie głosów sów i wymianę doświadczeń przy grillu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Czytaj dalej

Lokalne

Piłka koszykowa chłopców w ramach liceliady 2022/2023

W środę 8 lutego w hali sportowej Uznam Arena przy  ulicy Grodzkiej 5 odbyły się  Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej  Chłopców  w ramach Licealiady.

Organizatorem turnieju był  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów ze świnoujskich szkół średnich:   LO MIESZKO, CEZiT, ZSM, CKZiU, LOGOS, WZDZ. Turniej rozegrano systemem „ pucharowym”, z podziałem na dwie grupy. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o miejsce pierwsze w turnieju, a zespoły z miejsca drugiego, mecz o miejsce trzecie. Spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji, można było podziwiać umiejętności koszykarskie, duże  zaangażowanie i grę do ostatniej minuty.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji:

I  miejsce  –  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu
II miejsce  –  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
III miejsce – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu
IV miejsce  –  Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
V miejsce  –  Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
VI miejsce  –  I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS ul. Grunwaldzka 47 w Świnoujściu

Pierwszy zespół reprezentować będzie nasze miasto w Mistrzostwach Województwa. Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała okolicznościowe puchary ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Foto: OSiR Wyspiarz 

Czytaj dalej

Lokalne

Świnoujscy uczniowie znają już zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych

W okresie zimowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych na terenie powiatu Świnoujście.

W obiektach oświatowych prowadzone są prelekcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Poruszane są tematy bezpieczeństwa jak i udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto Koment Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz opiniuje obiekty, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu Świnoujście.

 

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu

Czytaj dalej

Lokalne

Do końca sezonu grzewczego trwać będą kontrole dronem

Świnoujscy strażnicy miejscy wraz z policją do końca sezonu grzewczego kontynuować będą kontrole dronem wyposażonym w system obserwacji i analizy powietrza „SOWA”. W kilka sekund urządzenie może skontrolować skład chemiczny dymu unoszącego się z kominów. Tam, gdzie wykaże szkodliwe pyły, interwencja może skończyć się wystawieniem mandatu.

– W sezonie zimowym częściej docierają do nas skargi mieszkańców na jakość spalanego opału i związane z tym uciążliwości – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Wydobywające się z kominów kłęby dymu mogą stanowić sygnał, że właściciel posesji zanieczyszcza środowisko. Dzięki dronowi, w krótkim czasie możemy sprawdzić skład dymu u źródła, tuż nad kominem. Urządzenie jest bardzo dokładne. – Wystarczy, że dron znajdzie się w pobliżu komina i już po kilku sekundach jesteśmy w stanie stwierdzić czy zawartość pyłów przekracza dopuszczalne normy. Interwencja odbywa się natychmiast. Za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami grozi mandat do 500 złotych.

„SOWA” to mobilne laboratorium, które umożliwia wykonanie odczytów bezpośrednio przy źródle zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa mierzy poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM1, PM10 i PM2,5 a także formaldehydu HCHO czy chlorowodoru. Stacja pobiera próbki za pomocą pomiarowych sond. Dron może również obszarowo monitorować jakość powietrza, co pozwala na wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami. Specjalistyczny dron obsługiwany jest przez przeszkolonych funkcjonariuszy policji, przy wsparciu Straży Miejskiej. Sprzęt użyczony został Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, więc badanie czystości powietrza nie jest jego jedynym zadaniem.

Czytaj dalej

Lokalne

Przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Zobacz zdjęcia!

W czwartek, 9 lutego, w Porcie Wojennym w Świnoujściu miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kontradmirał Włodzimierz Kułagin po blisko dwóch latach dowodzenia świnoujską flotyllą zdał obowiązki, a dowodzenie 8FOW objął komandor Piotr Sikora.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kontradmirał Włodzimierz Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża został komandor Piotr Sikora.

Uroczystość przekazania obowiązków rozpoczęła się od parady burtowej. Oficerowie zdający i obejmujący obowiązki, w towarzystwie zaproszonych gości, przyjęli z pokładu motorówki hydrograficznej MH-1 paradę burtową okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Świnoujście. Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze macierzy”. Na uroczystej zbiórce pododdziałów flotylli, meldunek o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański. 

„W trakcie mojej kadencji na stanowisku dowódcy 8FOW przyszło nam wspólnie realizować wiele poważnych zadań. Jednym z nich był wkład Flotylli w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w województwie Zachodniopomorskim. Mam tu przede wszystkim na myśli gazoport oraz rurociąg Baltic-Pipe, instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania kraju. Cieszę się, że Flotylla ma siły i środki do realizacji tych zadań.” – wspomniał w swoim przemówieniu ustępujący ze stanowiska kontradmirał Włodzimierz Kułagin oraz podziękował wszystkim, z którymi przyszło mu służyć: „Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, dziękuję za wspólną służbę. Życzę wszystkim satysfakcji z dalszej służby oraz wielu sukcesów. (…) Panie Komandorze Sikora życzę powodzenia na stanowisku dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i dowódczego szczęścia. Przekazuję Panu Flotyllę w gotowości do realizacji każdych zadań z profesjonalną i wyszkoloną załogą.”

„Jestem przekonany, że wspólnie będziemy dalej szli właściwym kursem. Czasem to morze będzie spokojne, a czasem wzburzone, ale przecież nic tak dobrze nie kształtuje charakterów i buduje profesjonalizmu jak te wzburzone wody.”  – powiedział w swoim przemówieniu dowódca 8FOW komandor Piotr Sikora zwracając się do nowych podwładnych.

Na zakończenie wyraził uznanie za czas dowodzenia flotyllą przez kontradmirała Kułgina: „Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi – Panu kontradmirałowi Włodzimierzowi Kułaginowi. To w duże mierze jego zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w tak doskonałej formie i z takimi perspektywami. Panie Admirale, życzę powodzenia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym.”

***

Komandor Piotr Sikora 

urodził się w 1969 roku w Paczkowie, w województwie opolskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz łotewskiej Akademii Obrony Narodowej w Rydze (Łotwa).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 1994 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 13 Dywizjonie Trałowców, ówcześnie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Od tego czasu przez kolejne lata jego kariera była ściśle związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W czasie służby w dywizjonie przeszedł wszystkie szczeble kariery okrętowej od stanowiska dowódcy działu okrętowego, po dowódcę grupy okrętów. Dowodził trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Pełnił także obowiązki dowódcy ORP Flaming w trakcie wydzielenia okrętu do udziału w zespole okrętów przeciwminowych NATO. Był również szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu. Zwieńczeniem służby w 13 Dywizjonie Trałowców było objęcie dowodzenia jednostką w latach 2014 – 2018. 

Zajmował także szereg stanowisk w sztabach m.in. dywizjonu, Flotylli, Dowództwa Marynarki Wojennej, czy też Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ. 

Komandor Piotr Sikora jako dowódca niszczycieli min dwukrotnie brał udział w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy Północnej (MCMFORNORTH, obecnie SNMCMG1). W 2005 roku Piotr Sikora, wówczas komandor podporucznik, został skierowany do sztabu natowskiego zespołu, który pracował na estońskim okręcie dowodzenia ENS Admiral Pitka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystał w roku 2013, gdy przejął dowodzenie  i przez cały rok z pokładu okrętu ORP Kontradmirał X. Czernicki kierował działaniami Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Był drugim w historii oficerem polskiej MW, któremu powierzono dowodzenie elitą sojuszniczych sił przeciwminowych. Za wyjątkowe zdolności dowódcze, został w 2015 r. wyróżniony „wojskowym Oskarem” – nagrodą „Buzdygana” przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna”.

W latach 2013 – 2023 był mocno zaangażowany w program budowy nowoczesnych niszczycieli min dla Marynarki Wojennej RP. W budowie okrętów projektu 258 typu Kormoran II miał ogromy udział od etapu projektowania, aż po pomyślnie zakończony proces wdrożenia ich do służby.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 lutego 2023 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

« z 2 »

 

Czytaj dalej

Lokalne

Nie parkuj na chodniku. Nie blokuj przejścia pieszym

Dostępność miejsc postojowych jest problemem ogólnopolskim. Samochodów wciąż przybywa, więc świnoujskim kierowcom ten problem nie jest obcy. Mimo ograniczonego ruchu turystycznego, funkcjonariusze straży miejskiej otrzymują zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego parkowania pojazdów niemal każdego dnia.

– Straż Miejska istnieje po to, by współpracować ze społecznością lokalną – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Rozumiemy problem z ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dlatego staramy się podchodzić do problemu zdroworozsądkowo i często pobłażamy kierowcom, którzy nieznacznie złamali przepisy. Jednak należy pamiętać, że pozostawienie pojazdu w sposób stwarzający zagrożenie dla pieszych, spotka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy. 

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkól i przedszkoli, zastawianie chodnika w sposób uniemożliwiający przejście rodzicowi z małym dzieckiem czy osobie niepełnosprawnej zakończy się mandatem karnym. Należy pamiętać, iż chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych. Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku jest dopuszczony tylko przy spełnieniu warunków wynikających z art. 47 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Tekst: Straż Miejska / BIK UM Świnoujście

Czytaj dalej

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama treetops

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524